یزد

 نمایندگی
مدیریت
آدرس
تلفن
فکس
صنایع چوب و فلز حمید
آقای سامعی
بلوار امامزاده جعفر - پ 166 - صنایع چوب و فلز حمید
03536266699