نام فروشگاه                 مدیرفروشگاه                     آدرس                                                                             تلفن

پارس فلز                   آقای آهنگربهان                 نوشهر-میدان مسجد جامع                                                   01152334008