اهواز

 نمایندگی
مدیریت
آدرس
تلفن
فکس
مبلمان اداری دیپلمات
آقای فرخ تاج

خیابان لشکر - بین دهقانی مطلق و گلابکش
 33788335_061
فکس33788889-061