فروشگاه                       مدیریت                   آدرس                                                                     تلفن همراه                   تلفکس

یافت آباد                                آقای انشائی                       لنگرود بلوار شهید عبدالکریمی  نبش خیابان شهید سلطانی               09113447609                 01425226945