ارومیه

نام مدیریت
آدرس
تلفن
فکس


 
 آقای عباس زاده خ شهید باهنر -بعد از خ 8شهریور-پلاگ 27 044-33471895 044-3371869