آزمون‌های سنجش دوام و استحکام قسمت‌های مختلف صندلی

 آزمون دوام چرخهای گردان  (پایه صندلی، دوره‌ای)

 

دراین آزمون، وزنه‌ی 102 کیلوگرمی روی نشیمن‌گاه صندلی قرارگرفته و صندلی باید 2000 بار از روی موانع 3/2 میلیمتری و 98000 بار روی سطوح صاف و سخت به طول 762 میلیمتر حرکت رفت و برگشتی داشته باشد

آزمون استحکام پایه (استاتیک)

 

دراین آزمون نیروی 1112 کیلوگرم به مرکز پایه صندلی به مدت یک دقیقه اعمال می‌شود.

آزمون دوام جای پا (عمودی، دوره‌ای)

 

دراین آزمون نیروی 89 کیلوگرم درطول 102 میلیمتر به تعداد 50000 بار به ضعیف‌ترین قسمت جای پای صندلی وارد می‌شود

آزمون استحکام پایه (اعمال نیرو از جلو و پهلو)

 

دراین آزمون (یک بار نیروی 4/33 کیلوگرم ویک بار 6/55 کیلوگرم) از جلو و پهلو به مدت یک دقیقه به پایه‌های صندلی وارد می‌شود.

آزمون استحکام پشتی (استاتیک)

 

دراین آزمون برای صندلی‌های کلاف یک تکه، یکبار نیروی 89 کیلوگرمی و یک‌بار نیروی 4/133 کیلوگرم و برای صندلی‌های کف‌ثابت پشتی متحرک،کف و پشتی ثابت، یکبار نیروی 7/66 کیلوگرم و یکبار نیروی 2/111 به مدت یک دقیقه به پشتی صندلی اعمال می‌شود.

آزمون دوام پشتی(دوره‌ای)

در این آزمون، وزنه 102 کیلوگرمی روی نشیمن‌گاه صندلی قرار گرفته و وسیله‌ی آزمون نیرویی را (برای صندلی‌های کلاف یک‌تکه، 5/44 کیلوگرم و برای صندلی‌های کف ثابت پشتی متحرک و کف و پشت ثابت، 4/33 کیلوگرم، برای پشتی‌های کمتر از 406 میلیمتر 120000 بار و برای پشتی‌های بیشتر از 406 میلیمتر 80000 بار) وارد می‌کند.

آزمون دوام نشیمن‌گاه صندلی (دوره ای)

 

دراین آزمون یک وزنه 57 کیلوگرمی در تعداد 100000 بار بر روی نشیمن‌گاه صندلی نشسته و بالا می‌رود.

آزمون اعمال بار برگوشه‌ی جلویی (دورهای غیرمرکزی)

 

در این آزمون نیروی 4/73 کیلوگرم به تعداد 20000 بار به هرکدام از گوشه‌های جلویی نشیمن‌گاه صندلی وارد می‌شود.

 آزمون سقوط دینامیک

 

دراین آزمون یک بار وزنه‌ی 102 کیلوگرمی و یک بار وزنه‌ی 136 کیلوگرمی از ارتفاع 156 میلیمتری به روی نشیمن‌گاه صندلی می‌افتد.

آزمون مکانیزم نوسان دوره‌ای

 

دراین آزمون وزنه‌ی 102 کیلوگرمی روی نشیمن‌گاه صندلی قرار گرفته و وسیله‌ی آزمون، پشتی را به صورت نوسانی به جلو و عقب حرکت می‌دهد. (300000 بار)

آزمون چرخش

 

دراین آزمون وزنه‌ی 102 کیلوگرمی روی نشیمن‌گاه صندلی قرار گرفته و صندلی 60000 دور می‌چرخد.

 

آزمون استحکام دسته، بارگذاری عمودی، ایستایی

 

دراین آزمون یک بار نیروی 89 کیلوگرمی ویک بار نیروی 4/133 کیلوگرمی درطول 127 میلیمتر به مدت یک دقیقه به دسته‌ی صندلی اعمال می‌شود.

آزمون استحکام دسته، بارگذاری افقی، استاتیک

 

دراین آزمون یک بار نیروی 5/44 کیلوگرمی ویک بار نیروی 7/66 کیلوگرمی به صورت افقی به مدت یک دقیقه به دسته‌های صندلی وارد می‌شود.

 

آزمون دوام دسته، دوره‌ای

 

دراین آزمون نیروی 40 کیلوگرمی درطول 100 میلیمتر به تعداد 60000 بار با زاویه‌ی 10 درجه وارد می‌شود.

آزمون بارگذاری به دسته تحریر، دوره‌ای

 

در این آزمون وزنه‌ی 35 کیلوگرمی به تعداد 100000 بار روی دسته‌ی تحریرگذاشته شده و بلند می‌شود.


 

آزمون بارگذاری به دسته تحریر، استاتیک

 

دراین آزمون نیروی 68 کیلوگرمی درطول سطحی به قطر 203 میلیمتر به مدت 5 دقیقه به دسته تحریر وارد می‌شود.

 

آزمون پایداری به سمت عقب

 

در این آزمون وزنه‌ی 79 کیلوگرمی به پشتی صندلی بسته شده (برای صندلی‌های کلاف یک تکه وکف ثابت، پشتی متحرک نیرویی بیش از 89 کیلوگرم و برای صندلی کف و پشت ثابت نیرویی بیش از 156 کیلوگرم) به پشتی صندلی وارد می‌شود (صندلی نباید به عقب واژگون شود)

آزمون پایداری به سمت جلو

 

دراین آزمون نیروی 6 کیلوگرمی به نقطه‌ی 60 میلیمتری از وسط لبه‌ی جلویی نشیمن‌گاه صندلی وارد شده و نیروی افقی 2 کیلوگرمی درسطحی معادل با صفحه‌ی رویی نشیمن‌گاه صندلی اعمال می‌شود. (صندلی نباید به جلو واژگون شود)

 

آزمون های استاندارد ملی ایران ( ماخذ استاندارد BIFMA آمریکا)

 آزمون های استاندارد ملی ایران ( ماخذ استاندارد BIFMA آمریکا)استاندارد 9699-7494